Oldal kiválasztása

A személyes adatok védelme

1. AZ ADATKEZELŐ AZONOSÍTÁSA ÉS KAPCSOLATI ADATAI
1.1. Az Ön személyes adatainak kezelője a SANvest s. r. o. társaság (a továbbiakban csak „adatkezelő”), székhelye Kopčianska 10 , 851 01 Bratislava, Szlovákia, cégjegyzékszáma: 44623097, bejegyzésre került a Bratislava-i Kerületi Bíróság Cégnyilvántartásában, az Sro szakasz, 57573/B számú betétlapjára.
1.2. Az adatkezelő elérhetőségei: kézbesítési cím: Kopčianska 10 , 851 01 Bratislava, Szlovákia, e-mail cím: [email protected], telefonszám: 0036 XXXXXXXXXXXX.
1.3. Az adatkezelő nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt.

2. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK JOGALAPJA
2.1. Az Ön személyes adatai feldolgozásának jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet ezúton adott az adatkezelő számára, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) 6.cikke /1/ bekezdésének a) pontja értelmében (a továbbiakban: „Rendelet”).

3. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLJA
3.1. A személyes adatok feldolgozásának célja számlák küldése, üzleti kommunikáció, valamint az adminisztrátor részéről az Ön személyére irányuló egyéb marketing tevékenységek végzése.

4. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA
4.1. Az adatkezelő a személyes adatait 10 évig tárolja, illetve maximum addig, amíg Ön vissza nem vonja a személyes adatai feldolgozásához adott hozzájárulását (az e célból történő feldolgozáshoz).

5. A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBI KEDVEZMÉNYEZETTJEI
5.1. Személyes adatainak további kedvezményezettje WordPress Woocommerce. A személyes adatokat nem továbbítják az EU-n kívüli harmadik országokba.

6. AZ ÉRINTETTEK JOGAI
6.1. A rendeletben meghatározott feltételek szerint Ön jogosult: – az adatkezelőtől hozzáférést kérni személyes adataihoz – személyes adatainak helyesbítésére – kifogást emelni személyes adatainak feldolgozása ellen – személyes adatait áthordozni
6.2. Joga van bármikor visszavonni hozzájárulását, amelyet személyes adatai feldolgozásához adott az adatkezelőnek. Ez azonban nem érinti személyes adatai feldolgozásának jogszerűségét a hozzájárulás visszavonása előtt. Személyes adatai feldolgozásához adott hozzájárulását az [email protected] e-mail címen vonhatja vissza.
6.3. Ha úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak feldolgozása ellentmondott vagy ellentmond a rendeletben foglaltaknak, jogában áll többek között panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál.
6.4. Ön nem köteles átadni személyes adatait. Személyes adatainak átadása nem törvényben vagy szerződésben foglalt követelmény, és nem olyan követelmény, amely szerződés megkötéséhez szükséges.

Adatfeldolgozási megállapodás
1. AZ ADATKEZELŐ ÉS A FELDOLGOZÓ AZONOSÍTÁSA ÉS KAPCSOLATI ADATAI
1.1. A szolgáltató (SANvest s. r. o.) minősül adatfeldolgozónak a Felhasználók ügyfelei (azaz a Felhasználók internetes áruházaiban vásárlók) személyes adatai vonatkozásában, a GDPR 28. cikke szerint. A Felhasználó (az internetes áruház üzemeltetője) ezen adatok adatkezelője.
1.2. E feltételek szabályozzák a kölcsönös jogokat és kötelezettségeket azon személyes adatok feldolgozása során, amelyekhez a szolgáltató hozzáférést szerzett a Felhasználóval a www.gettik.hu honlapon található általános üzleti feltételek jóváhagyásának formájában megkötött szerződés teljesítése keretében.

2. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK KÖRE
2.1. A Szolgáltató vállalja a Felhasználó felé, hogy feldolgozza a személyes adatokat a Feldolgozási szerződés e feltételeinek 2.2. – 2.10. cikkeiben meghatározott körben és célokra.
2.2. A Szolgáltató vállalja a Felhasználó felé, hogy feldolgozza a Felhasználó ügyfeleinek személyes adatait.
2.3. A Szolgáltató vállalja a Felhasználó felé, hogy a megszerzett személyes adatokat a szokásos személyes adatok körében dolgozza fel.
2.4. A Szolgáltató automatizált feldolgozás keretében a Szolgáltató hardverén elhelyezett adatbázisban végzi a személyes adatok tárolását, őrzését, biztosítását, biztonsági mentését, rendezését és megsemmisítését.
2.5. A Szolgáltató olyan szoftvereszközöket hoz létre, amelyek megkönnyítik a Felhasználónak a GDPR-ben meghatározott jogok gyakorlására vonatkozó ügyféligények teljesítését, különösen a törléshez való jogot, az információhoz való jogot és az információ hordozhatóságához való jogot.
2.6. A személyes adatok tárolása csak a Szolgáltató hardverén, saját, vagy együttműködő partnerei szerverein történik. Valamennyi személyes adat tárolása kizárólag az Európai Unió területén folyik.
2.7. A Szolgáltató vállalja a Felhasználó felé, hogy feldolgozza a személyes adatokat a www.gettik.hu rendszerében működő webáruház szolgáltatása érdekében.
2.8. A Szolgáltató a Felhasználó ügyfeleinek feldolgozott személyes adatait nem használja fel saját igényei szerint, és a Szerződés teljesítésétől eltérő célra.
2.9. A Szolgáltató vállalja, hogy a megszerzett személyes adatokat a felhasználó számára a szerződéses jogviszony időtartama alatt dolgozza fel, a szerződéses jogviszony megszűnését követő maximum 10 évig.
2.10. A felhasználó hozzájárulását adja együttműködő cég bevonásához, amely a következő vállalat WordPress Woocommerce.

3. A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME
3.1. A Szolgáltató vállalja, hogy műszakilag és szervezetileg biztosítja a tárolt személyes adatok védelmét és biztonsági mentését, hogy ne következzen be jogosulatlan hozzáférés vagy adatvesztés a személyes adatokhoz kapcsolódóan.
3.2. A Szolgáltató kijelenti, hogy a személyes adatok védelmére a Szolgáltató belső biztonsági szabályzata vonatkozik. Ez meghatározza, hogy a személyes adatokhoz csak a Szolgáltató által meghatalmazott személyeknek és az együttműködő cégeknek lehet hozzáférésük e feltételek 2.10 cikke értelmében, akik kötelesek megőrizni a titoktartást a személyes adatokkal és a meghozott biztonsági intézkedésekkel kapcsolatban.
3.3. A szolgáltatás befejezése után a Szolgáltató köteles törölni az összes személyes adatot, hacsak külön törvény nem kötelezi a személyes adatok tárolására (például a rendőrség jogszerű igényei miatt).

Záró rendelkezések

A Felhasználó e feltételekkel egyetért, amennyiben a www.gettik.hu honlapon és aloldalain található internetes űrlapokon bejelöli egyetértését.
E feltételekben kifejezetten nem említett egyéb jogviszonyokat a GDPR és a Szlovák Köztársaság többször módosított törvényei szabályozzák
Tájékoztatjuk arról is, hogy amennyiben megítélése szerint a személyes adatainak jogellenes kezelése következtében megsértették a jogait, az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.